Meezingkoor Om te Hoorn hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.  In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Om te Hoorn houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;                                

Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;   Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;  Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;  Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren. Als Om te Hoorn zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document. Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers. Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Om te Hoorn verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Administratieve doeleinde;
Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
De overeengekomen opdracht;

 Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Om te Hoorn de volgende persoonsgegevens van u vragen: 
*    Voornaam:      
*    Tussenvoegsel
*    Achternaam;
*    (Zakelijk) Telefoonnummer;
*    (Zakelijk) E-mailadres;
*    Geslacht.

 Uw persoonsgegevens worden door Om te Hoorn opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
*     Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
 
Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees
Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door Om te Hoorn verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
*    Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

 Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
*     Het inschrijving formulier Nieuwsbrief;

 Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Om te Hoorn de volgende persoonsgegevens van u vragen:
 *     E-mailadres.

 Uw persoonsgegevens worden door Om te Hoorn opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode dat men aangemeld is.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

 Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

*    Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
*    Het verzorgen van de (financiële) administratie;
*    Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkers overeenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers)    maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen.